Home

I noen kristne miljøer er det ikke lenger tale om å omvende seg, har jeg forstått. Frelsen skal være noe som ensidig skjer fra Guds side.

Det følgende er ikke noen bibelutlegning og i liten grad noen forklaring. Det er først og fremst en opplisting av hvordan Det nye testamentet bruker ordet «omvende» i ulike former (det som kommer opp i databibelen når man søker på omvend*). Jeg har brukt oversettelsen av 1988 (Norsk Bibel). Hvis jeg ikke har gjort noen feil, er alle de stedene hvor ordet er brukt tatt med.

Få omvendelse
Rom 9:15-16 sier: «For til Moses sier han: Jeg vil vise miskunn mot den jeg miskunner meg over, og være barmhjertig mot den jeg forbarmer meg over. 16 Så beror det altså ikke på den som vil eller på den som løper, men på Gud, som viser miskunn.»
Det må blant annet bety at vi ikke uten videre kan bestemme oss for å bli kristne, for eksempel. Gud må vise oss miskunn, gi oss nåde. Frelsen er en gave (Ef 2:8).
I Apg 26:18 leser vi: «for at du [Paulus] skal åpne deres øyne, så de kan vende seg fra mørke til lys og fra Satans makt til Gud, for at de kan få syndenes forlatelse og arvedel blant dem som er helliget ved troen på meg.» Når Gud åpner våre øyne (for eksempel ved å bruke sine tjenere), kan vi vende oss fra mørke til lys. Men det må vi være med på selv. La oss være ydmyke, så Gud kan gi oss det han ønsker.

I sammenheng med dette står det 3 steder om at Gud gir omvendelse:

Apg 5:31: «Ham har Gud opphøyet ved sin høyre hånd til høvding og frelser, for å gi Israel omvendelse og syndenes forlatelse.»
2 Tim 2:25: «Med saktmodighet skal han tilrettevise dem som sier imot, om Gud da kunne gi dem omvendelse, så de kunne kjenne sannheten».
Apg 11:18: «Da de hørte dette, slo de seg til ro, og de priste Gud og sa: Så har da Gud også gitt hedningene omvendelsen til livet.»

Guds godhet driver oss: «Eller forakter du hans rikdom på godhet og overbærenhet og tålmodighet? Vet du ikke at Guds godhet driver deg til omvendelse?» (Rom 2:4)

Omvende seg
Skriftstedene ovenfor betyr ikke at omvendelse bare er noe som kommer dalende fra himmelen. Ca. 40 ganger står det om å omvende seg som en bevisst, aktiv handling. Ca. 15 steder til er substantivet omvendelse brukt slik at jeg oppfatter som samme måte.
Det brukes om å vende seg fra Satans makt til Gud (Apg 26:18). Men det brukes også om at frelste mennesker skal omvende seg fra synd i sitt liv mens de hele tiden er frelst (det som er kalt «den daglige omvendelsen»): Luk 22:32, 2Kor 7:9-10, 5 av de 7 menighetene i Åp 2 og 3 (Åp 2:5, 2:16, 2:21-22, 3:3, 3:19).
Det er oppfordringer til å omvende seg, positive uttalelser om at noen har omvendt seg og negative uttalelser om at de ikke har gjort det. Bibelversene taler for seg selv:

Matt 3:2: «Han sa: Omvend dere, for himlenes rike er kommet nær!»
Matt 4:17: «Fra den tid begynte Jesus å forkynne og si: Omvend dere, for himlenes rike er kommet nær!»
Matt 11:20 – 21: «Så begynte han å refse de byene hvor de fleste av hans kraftige gjerninger var gjort, fordi de ikke hadde omvendt seg. 21 Ve deg, Korasin! Ve deg, Betsaida! Dersom de mektige gjerninger som er gjort i dere, var blitt gjort i Tyrus og Sidon, da hadde de for lenge siden omvendt seg og kledd seg i sekk og aske.»
Matt 12:41: «Menn fra Ninive skal stå fram i dommen sammen med denne slekt og fordømme den. For de omvendte seg ved det som Jonas forkynte – og se, her er mer enn Jonas!»
Matt 13:15: «For dette folks hjerte er blitt sløvt, og med ørene hører de tungt, og sine øyne har de lukket til, så de ikke skal se med øynene eller høre med ørene og forstå med hjertet, og omvende seg så jeg kunne få lege dem.»
Matt 18:3: «Sannelig sier jeg dere: Uten at dere omvender dere og blir som barn, kommer dere slett ikke inn i himlenes rike.»
Mark 1:15: «Han sa: Tiden er fullkommet, og Guds rike er kommet nær. Omvend dere og tro på evangeliet!»
Mark 4:12: «for at de skal se og se og ikke skjelne, og høre og høre og ikke forstå, for at de ikke skal omvende seg og få forlatelse.»
Mark 6:12: «De drog da ut og forkynte for folket at de skulle omvende seg.»
Luk 10:13: «Ve deg, Korasin! Ve deg, Betsaida! For dersom de kraftige gjerninger som er gjort i dere, hadde skjedd i Tyrus og Sidon, da ville de forlengst ha omvendt seg og sittet i sekk og aske!»
Luk 11:32: «Ninives menn skal stå opp i dommen sammen med denne slekt, og fordømme den. For de omvendte seg ved Jonas’ forkynnelse, og se, her er mer enn Jonas!»
Luk 13:3: «Nei, sier jeg dere! Men hvis dere ikke omvender dere, så skal dere alle omkomme på samme måten.»
Luk 13:5: «Nei, sier jeg dere! Men hvis dere ikke omvender dere, skal dere alle omkomme på samme vis.»
Luk 15:7: «Jeg sier dere: Slik skal det være større glede i himmelen over én synder som omvender seg, enn over nittini rettferdige som ikke trenger til omvendelse.»
Luk 15:10: «På samme måte, sier jeg dere, blir det glede blant Guds engler over én synder som omvender seg.»
Luk 16:30: «Men han sa: Nei, far Abraham! Men kommer det noen til dem fra de døde, da vil de omvende seg.»
Luk 22:32: «Men jeg bad for deg at din tro ikke måtte svikte. Og når du en gang omvender deg, så styrk dine brødre.»
Luk 24:47: «og at i hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag, fra Jerusalem av.»
Joh 12:40: «Han har blindet deres øyne og forherdet deres hjerter, for at de ikke skal se med øynene og forstå med hjertet og omvende seg, så jeg kunne lege dem.»
Apg 2:38: «Peter sa til dem: Omvend dere, og la dere alle døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal dere få Den Hellige Ånds gave.»
Apg 3:19: «Fatt da et annet sinn og omvend dere, så deres synder kan bli utslettet, for at husvalelsens tider kan komme fra Herrens åsyn».
Apg 3:26: «Det var til dere Gud først sendte sin tjener, da han oppreiste ham for å velsigne dere når hver av dere omvender seg fra sine onde gjerninger.»
Apg 8:22: «Omvend deg derfor fra denne din ondskap, og be Herren om at kanskje ditt hjertes tanke måtte bli deg tilgitt!»
Apg 9:35: «Og de så ham, alle som bodde i Lydia og Sarons. Og de omvendte seg til Herren.»
Apg 11:21: «Og Herrens hånd var med dem, og et stort antall kom til troen og omvendte seg til Herren.»
Apg 15:19: «Derfor mener jeg at vi ikke skal gjøre det vanskelig for dem av hedningene som omvender seg til Gud.»
Apg 17:30: «Etter at Gud har båret over med uvitenhetens tider, befaler han nå alle mennesker alle steder, at de skal omvende seg.»
Apg 26:20: «Men både for dem i Damaskus først og i Jerusalem og i hele Judeas land og for hedningene forkynte jeg at de skulle fatte et annet sinn og omvende seg til Gud og gjøre gjerninger som er omvendelsen verdige.»
Apg 28:27: «For dette folks hjerte er blitt sløvt, deres ører er blitt tunghørte og sine øyne har de lukket igjen så de ikke skal se med øynene, ikke høre med ørene, ikke forstå med hjertet, og ikke omvende seg, så jeg kan få lege dem.»
2 Kor 3:16: «Men når de omvender seg til Herren, blir dekket tatt bort.»
2 Kor 12:21: «Jeg frykter for at min Gud igjen skal ydmyke meg blant dere, og at jeg skal måtte sørge over mange av dem som tidligere har syndet og ikke har omvendt seg fra den urenhet, utukt og skamløshet de har drevet på med.»
1 Tess 1:9: «For de forteller selv om den inngang vi fikk hos dere. Dere omvendte dere til Gud fra avgudene, for å tjene den levende og sanne Gud».
Åp 2:5: «Kom derfor i hu hva du er falt fra. Omvend deg, og gjør de første gjerninger! Men hvis ikke, så kommer jeg brått over deg og jeg vil flytte din lysestake bort fra sitt sted – hvis du ikke omvender deg.»
Åp 2:16: «Omvend deg! Ellers kommer jeg snart over deg og vil kjempe mot dem med min munns sverd.»
Åp 2:21-22: «Jeg gav henne tid til å omvende seg, men hun ville ikke omvende seg fra sitt horeliv. 22 Se, jeg kaster henne på sykeseng. Og de som driver hor med henne, skal komme i stor trengsel, hvis de ikke omvender seg fra hennes gjerninger.»
Åp 3:3: «Kom derfor i hu hvordan du har mottatt og hørt. Hold fast på det og omvend deg! Dersom du ikke våker, skal jeg komme som en tyv, og du skal slett ikke vite hvilken time jeg kommer over deg.»
Åp 3:19: «Alle dem jeg elsker, dem refser og tukter jeg. Derfor, ta det alvorlig og omvend deg!»
Åp 9:20-21: «Men resten av menneskene, de som ikke ble drept ved disse plager, omvendte seg likevel ikke fra sine henders verk, så de sluttet å tilbe de onde ånder og avgudsbildene av gull og sølv og kobber, av stein og tre – de som verken kan se eller høre eller gå. 21 Og de omvendte seg ikke fra sine mord eller fra sine trolldomskunster eller fra sitt horeliv eller fra sine tyverier.»
Åp 16:9: «Og menneskene brant i svær hete, og spottet Guds navn, han som har makt over disse plager. Og de omvendte seg ikke til å gi ham ære.»
Åp 16:11: «De spottet himmelens Gud for sine piner og for sine byller, men de omvendte seg ikke fra sine gjerninger.»

Omvendelse
Her er ca. 15 skriftsteder som etter min oppfatning også handler om omvendelse som noe aktivt som vi blir formant til å gjennomføre.

Matt 3:11: «Jeg døper dere med vann til omvendelse. Men han som kommer etter meg, er sterkere enn jeg – jeg er ikke engang verdig til å bære skoene hans! Han skal døpe dere med Den Hellige Ånd og ild.»
Mark 1:4: «Slik stod døperen Johannes fram i ørkenlandet og forkynte omvendelses dåp til syndenes forlatelse.»
Mark 2:17: «Da Jesus hørte det, sa han til dem: Det er ikke de friske som trenger lege, men de som har ondt. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse.»
Luk 3:3: «Og han drog omkring i hele landet ved Jordan og forkynte omvendelses dåp til syndenes forlatelse».
Luk 5:32: «Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse.»
Apg 13:24: «etter at Johannes, før han stod fram, hadde forkynt omvendelses dåp for hele Israels folk.»
Apg 15:3: «Menigheten fulgte dem da et stykke på vei. Så drog de gjennom Fønikia og Samaria. Her fortalte de om hedningenes omvendelse, og dette vakte stor glede hos alle brødrene.»
Apg 19:4: «Da sa Paulus: Johannes døpte med omvendelsens dåp, og sa til folket at de skulle tro på den som kom etter ham, det er på Jesus.»
Apg 20:21: «Jeg vitnet både for jøder og for grekere om omvendelse til Gud og troen på vår Herre Jesus Kristus.»
2 Kor 7:9-10: «Men jeg gleder meg nå, ikke over at dere fikk sorg, men fordi dere ble bedrøvet til omvendelse. For den sorg som kom over dere, var av Gud, for at dere ikke skulle lide noen skade på grunn av oss. 10 For bedrøvelsen etter Guds sinn virker omvendelse til frelse, som ingen angrer. Men verdens bedrøvelse virker død.»
Hebr 6:1: «La oss derfor gå forbi barnelærdommen om Kristus, og gå videre mot det fullkomne, så vi ikke igjen legger grunnvoll med omvendelse fra døde gjerninger og tro på Gud».
Hebr 6:6: «og så faller fra, de kan umulig igjen fornyes til omvendelse, siden de på nytt korsfester Guds Sønn for seg og gjør ham offentlig til spott.»
Hebr 12:17: «Dere vet jo at da han senere ville arve velsignelsen, ble han avvist, enda han søkte den med tårer, for han fant ikke rom for omvendelse.»
2 Pet 3:9: «Herren er ikke sen med løftet, slik noen holder det for senhet. Men han har tålmodighet med dere, for han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal komme til omvendelse.»
Og ett vers om å «være omvendt»: 1 Pet 2:25: «Dere var jo som villfarne får, men er nå omvendt til deres sjelers hyrde og tilsynsmann.»

Frukt som er omvendelsen verdig
Matt 3:8: «Så bær da frukt som er omvendelsen verdig.»
Luk 3:8: «Bær da frukt som er omvendelsen verdig! Begynn ikke å si til dere selv: Vi har Abraham til far! For jeg sier dere: Gud kan vekke opp barn for Abraham av disse steinene.»

Omvende andre
Luk 1:16: «og mange av Israels barn skal han omvende til Herren deres Gud.»
Jak 5:19-20: «Mine brødre! Dersom noen iblant dere har faret vill fra sannheten, og en omvender ham, 20 så skal han vite at den som omvender en synder fra hans villfarne vei, han frelser en sjel fra døden, og skjuler en mengde av synder.»

Må Gud gi oss alle nåde slik at vi i ånd og sannhet kan vende oss bort fra det onde og komme inn i et hellig liv.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s