Home

Av Odd Myrland.

Det er ikke slik at samme hva vi gjør, er det like ufullkomment i Guds øyne. Kristne kan gjøre gjerninger som volder Gud sorg, og gjerninger som gleder ham. For gjerninger som gleder ham, gir han lønn. For gjerninger som volder Gud sorg, kan vi få tilgivelse. Noen synder er likevel uforenlige med å være kristen. Se artikkelen Synd til døden.

Alle som tror at Bibelen er Guds ord, må se at det er meningen at vi kristne skal leve et liv og gjøre gjerninger som – i gjerning og sannhet – er til behag for Gud og som han belønner, tross vår skrøpelighet og til tross for at det er rom for vekst.

 

Noen kristne understreker sterkt og stadig at Gud forlanger fullkommenhet av oss. Og vi kan, som syndige mennesker, ikke gjøre en eneste fullkommen gjerning. Alt er smittet av synd. Ingen av våre tanker, ord eller gjerninger står seg for Gud.

Rett forstått er dette en viktig sannhet. Vi kan se på to skriftsteder som viser det:

a) Heb 11:6: «Men uten tro er det umulig å være til behag for Gud. …» Tror vi at vi kan gjøre noen gjerning for å bli frelst, er vi på villspor. Det er bare ved tro og i tro på Jesus Kristus vi kan være til behag for Gud.

b) Rom 14:23b: «…. Alt som ikke er av tro, er synd.» Det sier noe av det samme. Mennesker som ikke tror på Jesus, kan gjøre så gode gjerninger de vil. Det er fint for dem som nyter godt av dem, men gjerningene er synd og ikke til behag for Gud. (Men det er alltid, for alle mennesker, bedre å gjøre det gode enn det onde.)

Troens gjerninger
Men som vi snart skal se, står det også et stort antall ganger i Bibelen at kristne mennesker kan gjøre gjerninger som er til behag for Gud, som Gud faktisk er glad for å se. Det er ikke slik at samme hva vi gjør, er det like ufullkomment i Guds øyne. Kristne kan gjøre gjerninger som volder Gud sorg, og gjerninger som gleder ham. For gjerninger som gleder ham, gir han lønn. For gjerninger som volder Gud sorg, kan vi få tilgivelse. Noen synder er likevel uforenlige med å være kristen. Se artikkelen Synd til døden.

For den som vil gå dypere inn i dette stoffet, viser jeg til artikkelen Fullkommen gjerning. Der blir blant annet følgende behandlet:

Kjødets gjerninger (misunnelse, sinne, løgn, spott, ondskap, utukt, osv.) volder Gud sorg, selv om han tilgir dem. Kjødelige kristne kan bli frelst, men får ikke lønn.

De gode gjerningene vi gjør, har mangler. Det er «ved Jesus Kristus» de er til behag for Gud. Når vi er i Kristus, ser han ikke manglene fordi Jesu blod renser dem. (Manglene: Jeg kunne ha gjort mer og raskere, gitt mer, kommet med bedre kommentarer, vært mer frimodig, bedt mer før/under/etter, osv.)
Det er ikke synd å bli fristet. Tvert imot: Å bli fristet, og så seire i fristelsen, gir «livets krone». Det er meget viktig å ha dette klart for seg, ellers kan vi ikke forstå hvilken seier Gud gir oss.

Som sagt: Disse emnene blir nærmere belyst i artikkelen Fullkommen gjerning. Også mye annet av det som står i denne artikkelen, finner du der. Hovedhensikten med denne artikkelen er å gjengi flest mulig av de skriftstedene som handler om gjerninger Gud har behag i og gjerninger som gir lønn. Så resten av artikkelen består vesentlig av bibelvers, med overskrifter og noen få kommentarer (som er uthevet).

Gjerninger som er til Guds behag «ved Jesus Kristus»

1 Pet 2, 4 – 5 Kom til ham, den levende stein, som vel ble vraket av mennesker, men er utvalgt og dyrebar for Gud, 5 og bli også selv oppbygd som levende steiner til et åndelig hus, til et hellig presteskap til å bære fram åndelige offer, slike som er Gud til behag ved Jesus Kristus.

Hebr 13, 21 må han gjøre dere dyktige til alt godt, så dere kan gjøre hans vilje, ved at han virker i oss ved Jesus Kristus det som er godt i hans øyne. Ham tilhører æren i all evighet! Amen. (De fleste oversettelsene har at det «er godt i hans øyne ved Jesus Kristus».)

Disse to stedene står det altså at våre gjerninger ikke er gode nok i seg selv. Men «ved Jesus Kristus» ser Gud dem som gode. Dette gjelder ikke gjerninger gjort i ondskap, men gjerninger gjort i en god hensikt, det er behandlet i Fullkommen gjerning. 1Joh 1:7 betyr trolig det samme.

Gjerninger som ikke er til behag for Gud

Rom 8, 8 – 9 For de som er i kjødet, kan ikke være Gud til behag. 9 Men dere er ikke i kjødet, dere er i Ånden, så sant Guds Ånd bor i dere. Men om noen ikke har Kristi Ånd, da hører han ikke Kristus til.

Hebr 11, 6 Men uten tro er det umulig å være til behag for Gud. For den som trer fram for Gud, må tro at han er til, og at han lønner dem som søker ham.

Mennesker som faktisk gjør gjerninger som er til Guds behag

I det følgende ser vi at gjerninger som gleder Gud – som er til hans behag – ikke bare er noe som skal være en målsetning og som vi formanes til å gjøre. Bibelen forteller at bestemte mennesker har gjort gjerninger som faktisk var til behag for Gud, og at de til og med «vandrer» til behag for Gud. Og dette er ikke noe tilregnet, slik at de er «fullkomne i Kristus» uten at det viser i tanker, ord og gjerninger. For dette er noe de skal «gjøre enda større framgang i». Gud har altså behag i slike gjerninger selv om det er rom for åndelig vekst.

1 Tess 4, 1 For øvrig altså, brødre, ber og formaner vi dere i Herren Jesus: Likesom dere har lært av oss hvordan dere bør vandre og være til behag for Gud – slik dere også vandrer – så må dere gjøre enda større framgang i dette.

1 Joh 3, 22 og hva vi enn ber om, det får vi av ham, fordi vi holder hans bud og gjør det som er til behag for ham.

Flp 4, 18 Men nå har jeg mottatt alt og har overflod! Jeg har fullt opp etter at jeg har fått gaven dere sendte med Epafroditus. Den er en vellukt, et offer som Gud gjerne tar imot og som er til behag for ham.

2 Kor 1, 12 For dette er vår ros: Vår samvittighets vitnesbyrd om at vi har vandret i verden, og særlig hos dere, i Guds hellighet og renhet, ikke i kjødelig visdom, men i Guds nåde.

Gjerninger til Guds behag

1 Tim 2, 1 – 4 Framfor alle ting formaner jeg derfor til at det blir gjort bønner, påkallelser, forbønner og takk for alle mennesker, 2 for konger og for alle som er i høy stilling, så vi kan leve et stille og rolig liv i all gudsfrykt og ærbarhet. 3 Dette er godt og til behag for Gud, vår frelser, 4 han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse.

Joh 3, 21 Men den som gjør sannheten, kommer til lyset, for at hans gjerninger kan bli åpenbaret, for de er gjort i Gud.

Rom 12, 1 – 2 Jeg formaner dere altså, brødre, ved Guds miskunn, at dere framstiller deres legemer som et levende og hellig offer til Guds behag. Dette er deres åndelige gudstjeneste. 2 Og skikk dere ikke lik denne verden, men bli forvandlet ved at deres sinn fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som han har behag i, det fullkomne.
At legemet er et offer til Guds behag, må bety at vi gjør gjerninger som Ånden minner om også når det koster oss noe.

Rom 14, 17 – 18 Guds rike består jo ikke i mat og drikke, men i rettferdighet og fred og glede i Den Hellige Ånd. 18 For den som i dette tjener Kristus, er til behag for Gud og står sin prøve for mennesker.
Det som er til behag for Gud, er altså ikke alltid hva vi gjør, men at vi gjør det i rettferdighet, fred og glede, enten vi bor her eller der.

2 Kor 9, 7 Enhver må gi slik som han setter seg fore i sitt hjerte, ikke med ulyst eller av tvang. For Gud elsker en glad giver.

Flp 2, 13 For Gud er den som virker i dere både å ville og å virke til hans gode behag.

Kol 1, 9 – 10 Derfor har vi heller ikke holdt opp med å be for dere, like fra den dag vi fikk høre om det. Vi ber om at dere må fylles med kunnskap om Guds vilje i all åndelig visdom og forstand, 10 så dere kan vandre verdig for Herren, til behag for ham i alle ting, ved at dere bærer frukt og vokser i all god gjerning gjennom kunnskapen om Gud

Kol 3, 17 Og alt dere gjør, i ord eller gjerning, gjør det alt i Herren Jesu navn, med takk til Gud Fader ved ham!

Kol 3, 20 Dere barn: Vær lydige mot deres foreldre i alle ting, for det er til behag for Herren.

2 Tess 1, 11 Derfor ber vi også alltid for dere at vår Gud må akte dere verdige for sitt kall, og at han må fylle dere med all lyst til det gode og med kraft til troens gjerning

2 Tim 3, 16 – 17 Hele Skriften er innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet, 17 for at Guds menneske kan være fullkomment, satt i stand til all god gjerning.
Det er hensikten med Bibelen!

Hebr 12, 28 Da vi altså får et rike som ikke kan rystes, så la oss være takknemlige og derved tjene Gud til hans behag, med blygsel og ærefrykt.

Hebr 13, 15 – 16 La oss derfor ved ham alltid bære fram lovprisningsoffer til Gud, det er: frukt av lepper som priser hans navn. 16 Men glem ikke å gjøre godt og dele med andre. For slike offer er til behag for Gud.

Åp 3, 2 Våkn opp, og styrk det andre som var i ferd med å dø. For jeg har ikke funnet dine gjerninger fullkomne for min Gud.
Fullkomne gjerninger tror jeg er det samme som gjerninger som er til Guds behag og gjerninger som gir lønn.

Åp 14, 13 Og jeg hørte en røst fra himmelen si: Skriv: Salige er de døde som dør i Herren fra nå av. Ja, sier Ånden, de skal hvile fra sitt besvær, for deres gjerninger følger dem.
Gode gjerningene skal følge med oss når vi dør.

Ef 5, 9 – 10 For lysets frukt består i all godhet og rettferdighet og sannhet. 10 Prøv da hva som er til behag for Herren!

1 Tess 2, 4 men ettersom Gud har funnet oss verdige til å bli betrodd evangeliet, så taler vi ikke som de som vil behage mennesker, men Gud, som prøver våre hjerter.

1 Pet 2, 20 For hvilken ros fortjener dere vel om dere finner dere i straff når dere har syndet? Men om dere tåler lidelse når dere har gjort godt, da finner det nåde hos Gud.

2 Kor 8, 12 For dersom villigheten er til stede, da er den til behag etter det den har, og ikke etter det den ikke har!
Gud venter ikke noe mer av oss enn det vi kan makte.

2 Kor 13, 9 For vi gleder oss når vi er svake, men dere sterke. Dette ber vi også om, at dere må bli fullkomne.

2 Kor 13, 11 For øvrig, brødre: Gled dere! Bli fullkomne! La dere formane! Ha det samme sinn! Hold fred med hverandre, og kjærlighetens og fredens Gud skal være med dere.

Gjerninger som ikke gir lønn

I det følgende ser vi gjerninger som ikke gir lønn. Også kristne kan gjøre mange av disse gjerningene, for eksempel søke ære av mennesker. Merk: Det er forskjell mellom å bli fristet til å søke ære og å falle i fristelsen slik at man søker den. Veksten i kristenlivet består ikke minst i å gå over fra å gjøre gjerninger (også gode) som ikke gir lønn til gjerninger som gir lønn – og som altså gleder Gud.

Matt 5, 44 – 48 Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør vel imot dem som hater dere, og be for dem som forfølger dere, 45 for at dere kan bli barn av deres Far i himmelen. For han lar sin sol gå opp over onde og gode, og lar det regne over rettferdige og urettferdige. 46 Om dere nå elsker dem som elsker dere, hva lønn har dere da? Gjør ikke også tollerne det samme? 47 Og om dere hilser bare på deres brødre, hva stort gjør dere da? Gjør ikke også tollerne det samme? 48 Vær da fullkomne, likesom deres himmelske Far er fullkommen.

Matt 6, 1 – 6 Ta dere i vare så dere ikke gir deres almisse for øynene på folk, for å bli sett av dem. Da har dere ingen lønn hos deres Far i himmelen. 2 Når du gir almisse, skal du ikke gjøre det kjent med basun, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene, for å bli æret av mennesker. Sannelig sier jeg dere: De har alt fått sin lønn! 3 Men når du gir almisse, da la ikke din venstre hånd vite hva den høyre gjør, 4 slik at din gave kan være i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal lønne deg i det åpenbare. 5 Og når dere ber, da vær ikke som hyklerne. De vil gjerne stå i synagogene og på gatehjørnene og be, for å vise seg for folk. Sannelig sier jeg dere: De har fått sin lønn! 6 Men du, når du ber, da gå inn i ditt lønnkammer og lukk din dør, og be til din Far som er i lønndom. Og din Far, som ser i det skjulte, skal lønne deg i det åpenbare.
Her ser vi altså blant annet at gaver ikke gir lønn hos Gud hvis vi gir for å få ære av mennesker. Men det er naturligvis bedre å gi og ta ære av mennesker enn å ikke gi, ikke minst er det bedre for dem som får gaven.

Luk 6, 32 – 35 Om dere elsker dem som elsker dere, hva er det å takke dere for? Også syndere elsker jo dem som elsker dem. 33 Og om dere gjør vel imot dem som gjør vel imot dere, hva er det å takke dere for? Også syndere gjør det samme. 34 Og om dere låner ut til dem som dere håper å få igjen av, hva er det å takke dere for? Også syndere låner ut til syndere for å få likt igjen. 35 Men elsk deres fiender! Gjør vel og lån bort uten å vente noe igjen! Da skal deres lønn bli stor, og dere skal være Den Høyestes barn. For han er god mot de utakknemlige og onde.

Rom 14, 23 Men den som tviler, er dømt dersom han eter, fordi han ikke gjør det i tro. Alt som ikke er av tro, er synd.
Her er det tale om mat som noen anså som uren ifølge Moseloven.

Hebr 11, 6 Men uten tro er det umulig å være til behag for Gud. For den som trer fram for Gud, må tro at han er til, og at han lønner dem som søker ham.

Gjerninger som gir lønn
Noen benekter at Gud belønner bestemte gjerninger. De sier at «lønn» for eksempel må være å treffe mennesker i evigheten som er blitt frelst ved å ha kontakt med oss. Og det er sikkert at det må være en stor glede, og slik sett lønn. Men dersom vi leser skriftstedene nedenfor nøye, ser vi at Gud belønner hver enkelt god gjerning, enten den fører til at andre blir frelst eller ikke.

Matt 5, 11 – 12 Ja, salige er dere når de spotter og forfølger dere, og lyver allslags ondt på dere for min skyld. 12 Gled og fryd dere, for stor er den lønn dere har i himmelen. For slik forfulgte de profetene før dere.
Når vi kan være salige under spott og forfølgelse, gir det lønn.

Matt 6, 20 Men samle dere skatter i himmelen, der verken møll eller rust tærer, og tyver ikke bryter inn og stjeler.

Matt 10, 42 Og den som gir én av disse små om så bare et beger kaldt vann fordi han er en disippel, sannelig sier jeg dere: Han skal ikke miste sin lønn!
Helt konkret gjerning gir helt konkret lønn.

Matt 16, 27 For Menneskesønnen skal komme i sin Fars herlighet med sine engler, og da skal han gi enhver igjen etter hans gjerning.

Matt 19, 21 Jesus sa til ham: Vil du være fullkommen, da gå og selg det du eier, og gi det til de fattige. Så skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg!

Mark 9, 41 For den som gir dere et beger vann å drikke i mitt navn, fordi dere hører Kristus til, sannelig sier jeg dere: Han skal slett ikke miste sin lønn.

Luk 6, 22 – 23 Salige er dere når menneskene hater dere, og når de støter dere ut, spotter dere og kaster deres navn fra seg som noe ondt for Menneskesønnens skyld. 23 Gled dere på den dagen og spring av fryd! For se, stor er den lønn dere har i himmelen. For på samme vis gjorde deres fedre med profetene.

Luk 6, 35 Men elsk deres fiender! Gjør vel og lån bort uten å vente noe igjen! Da skal deres lønn bli stor, og dere skal være Den Høyestes barn. For han er god mot de utakknemlige og onde.
Helt spesifikke gjerninger belønnes.

Luk 6, 38 Gi, så skal det bli gitt dere! Et godt mål, stappet, ristet og overfylt, skal bli gitt dere i fanget! For med det samme mål som dere har målt med, skal det måles igjen til dere.

Luk 14, 13 – 14 Men når du gjør gjestebud, da innby fattige, vanføre, lamme, blinde. 14 Da skal du være salig. For de har ikke noe å gi deg igjen. Men du skal få det igjen i de rettferdiges oppstandelse.
Altså ikke bare lønn her på jorden i form av glede med mer, men i oppstandelsen.

Luk 18, 22 Da Jesus hørte det, sa han til ham: Ett mangler du ennå: Selg alt det du eier, og del ut til de fattige. Så skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg.

Luk 19, 12 – 19 Han sa da: En mann av høy ætt drog til et land langt borte for å få kongemakt og så komme tilbake. 13 Han kalte da til seg ti av sine tjenere, gav dem ti pund og sa til dem: Driv handel med dem til jeg kommer igjen. 14 Men hans landsmenn hatet ham. De skikket sendemenn etter ham for å si: Vi vil ikke at denne mann skal være konge over oss! 15 Og det skjedde da han hadde fått kongedømmet og kom tilbake, da lot han kalle fram for seg de tjenerne som han hadde gitt pengene til, så han kunne få vite hva de hadde tjent. 16 Den første kom da fram og sa: Herre, ditt pund har kastet av seg ti pund. 17 Og han sa til ham: Godt, du gode tjener! Fordi du har vært tro i smått, skal du herske over ti byer. 18 Den andre kom fram og sa: Herre, ditt pund har gitt fem pund i utbytte. 19 Og til denne sa han: Du skal bli satt over fem byer.
De fikk ulikt ansvar etter hva de hadde fått ut av sitt pund her på jorden.

Joh 3, 19 – 21 Og dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elsket mørket framfor lyset, for deres gjerninger var onde. 20 For hver den som gjør det onde, hater lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gjerninger ikke skal bli refset. 21 Men den som gjør sannheten, kommer til lyset, for at hans gjerninger kan bli åpenbaret, for de er gjort i Gud.

Rom 2, 6 – 10 For han skal gi enhver igjen etter hans gjerninger. 7 Til dem som med utholdenhet i god gjerning søker herlighet og ære og uforgjengelighet, skal han gi evig liv. 8 Men over dem som er gjenstridige og ulydige mot sannheten, men lydige mot urettferdigheten – over dem skal komme vrede og harme. 9 Trengsel og angst skal komme over hver menneskesjel som gjør det onde, både jøde først og så greker. 10 Men herlighet og ære og fred skal hver den få som gjør det gode, både jøde først og så greker.

1 Kor 3, 8 Den som planter og den som vanner, er ett. Men enhver skal få sin egen lønn etter sitt eget arbeid.

1 Kor 3, 14 – 15 Om det byggverk som en har reist, blir stående, da skal han få lønn. 15 Brenner hans verk opp, da skal han miste lønnen. Men selv skal han bli frelst, men da som gjennom ild.
Det finnes altså kristne som blir frelst, men ikke får lønn i det hele tatt. Det er rimelig å kople dette mot de «kjødelige» kristne som er nevnt i vers 1-4.

1 Kor 4, 5 Døm derfor ikke noe før tiden, før Herren kommer. Han skal føre fram i lyset det som er skjult i mørket, og åpenbare hjertenes råd. Da skal enhver få sin ros av Gud.

1 Kor 9, 17 – 18 Gjør jeg dette frivillig, da har jeg lønn. Men gjør jeg det nødtvunget, da er det en forvaltning som er betrodd meg. 18 Hva er så min lønn? Jo, at jeg byr fram evangeliet uten vederlag når jeg forkynner det, slik at jeg ikke gjør bruk av den rett evangeliet gir meg.
Å frasi seg frivillig en økonomisk lønn en har rett til i Guds arbeid, gir altså lønn hos Gud.

1 Kor 13, 8 Kjærligheten faller aldri bort. Men om det er profetiske gaver, da skal de få ende, eller det er tunger, skal de opphøre, eller det er kunnskap, skal den ta slutt.
Kjærligheten er evig, en får den med seg inn i evigheten.

2 Kor 4, 17 – 18 For vår trengsel er kortvarig og lett, og virker for oss en evig fylde av herlighet i overmål på overmål. 18 Vi har ikke det synlige for øye, men det usynlige. For det synlige varer en kort stund, men det usynlige er evig.

2 Kor 5, 10 For vi skal alle åpenbares for Kristi domstol, for at enhver kan få igjen det som er skjedd ved legemet, etter det han gjorde, enten godt eller ondt.

Gal 6, 4 La enhver prøve sin egen gjerning! Han skal ha sin ros bare for det han selv er, ikke for det andre er!

Gal 6, 7 – 9 Far ikke vill! Gud lar seg ikke spotte! Det et menneske sår, det skal han også høste. 8 Den som sår i sitt kjød, skal høste fordervelse av kjødet. Men den som sår i Ånden, skal høste evig liv av Ånden. 9 Men la oss gjøre det gode og ikke bli trette. For vi skal høste i sin tid, så sant vi ikke går trett.
Vi skal ikke bli trette. Det gode skal gjøres ikke bare når vi kjenner Åndens sus som driver oss, men også når det krever tålmodighet og innsats gjennom lang tid, og vi har mest lyst til å gi opp.

Ef 6, 8 For dere vet at det gode som enhver gjør, det skal han få igjen av Herren, enten han er trell eller fri.

Flp 2, 16 idet dere holder fram livets ord, til ros for meg på Kristi dag, at jeg ikke løp forgjeves eller arbeidet forgjeves.

Hebr 10, 35 Kast derfor ikke bort deres frimodighet, som har stor lønn!

1 Pet 1, 7 Dette skjer for at deres prøvede tro, som er langt mer kostbar enn det forgjengelige gull – som jo lutres ved ild – skal finnes til lov og pris og ære ved Jesu Kristi åpenbarelse.

1 Pet 4, 13 Men i samme grad som dere har del i Kristi lidelser, skal dere glede dere, for at dere også kan juble i glede når hans herlighet blir åpenbaret.

2 Joh 1, 8 Ta dere i vare, så dere ikke mister det som dere har vunnet med deres arbeid, men kan få full lønn!

Åp 2, 23 Hennes barn vil jeg rykke bort ved død. Og alle menighetene skal kjenne at jeg er den som gransker nyrer og hjerter, og jeg vil gi hver av dere etter hans gjerninger.

Åp 22, 12 Se, jeg kommer snart, og min lønn er med meg, for å gi enhver igjen etter som hans gjerning er.

Flp 2, 16 idet dere holder fram livets ord, til ros for meg på Kristi dag, at jeg ikke løp forgjeves eller arbeidet forgjeves.

Det er også forskjell i fortapelsen

Bibelen har ikke så mye om fortapelsen. Og jeg kan ikke si noe om hva forskjellene består i. Men at det er forskjeller også der, er åpenbart:

Matt 11, 22 Det sier jeg dere: Tyrus og Sidon skal få det tåleligere enn dere på dommens dag!
En rekke engelske oversettelser: more tolerable.

Matt 11, 24 Det sier jeg dere: Sodomas land skal få det tåleligere enn du på dommens dag.

Rom 2, 5 Med din hårdhet og ditt ubotferdige hjerte hoper du deg opp vrede til vredens dag, den dag da Guds rettferdige dom skal bli åpenbaret.
Haugen med Guds vrede vokser altså når en har det slik, og kan være forskjellig.

Kol 3, 25 For den som gjør urett, skal få igjen for den urett han gjorde, og det blir ikke gjort forskjell på folk.

2 Tim 4, 14 Kobbersmeden Aleksander har gjort meg mye ondt. Herren skal gjengjelde ham etter hans gjerninger.

Hebr 2, 2 – 3 For når det ord som ble talt gjennom engler, stod fast, og hver overtredelse og ulydighet fikk sin fortjente straff, 3 hvordan skal vi da unnfly om vi ikke akter så stor en frelse? Denne frelse, som først ble forkynt av Herren, ble stadfestet for oss av dem som hadde hørt ham.

Avslutning
Man kan sikkert ta noen av versene i denne artikkelen og finne andre forklaringer på dem. Men det samlede vitnesbyrdet av disse skriftstedene er så overveldende at alle som tror at Bibelen er Guds ord, må se at det er meningen at vi kristne skal leve et liv og gjøre gjerninger som – i gjerning og sannhet – er til behag for Gud og som han belønner, tross vår skrøpelighet og til tross for at det er rom for vekst. Jeg tror at det som er til Guds behag og det han belønner er de samme gjerningene.

Dette materialet er så sterkt at det er umulig at noen bibelsteder kan si noe som er imot dette. Steder som tilsynelatende kunne gjøre det, må derfor ha andre forklaringer.

Det er blitt så populært i noen kretser å skille sterkt mellom det som ble forkynt før og etter Jesu død og oppstandelse. Jeg vil derfor påpeke at både Jesus, Paulus og NT for øvrig har med mye stoff om dette.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s